Registračné pokladnice-predaj-servis

www.elcom.eu   Registračné pokladnice EURO od Slovenského výrobcu

 https://www.axis-distribution.sk

pokladnice zn. ER-230, DITRON Mira atd.

Chcete zriadit virtuálnu pokladnicu? Pomôžeme pri registrovaní virtuálnej pokladnice a dodáme tlačiareň bločkov. Stačí ak prídete na našu prevádzku.

Viete ako správne používat ERP ?  AKO PREDÍSŤ VYSOKÝM LIKVIDAČNÝM POKUTÁM ?

Už pred zakúpením elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) ERP je nutné si uvedomiť, v akom sektore podnikám, aký veľký objem obchodu budem účtovať cez ERP, koľko ľudí bude s ERP pracovať atď. Na základe týchto kritérií je dobré následne vybrať taký tip ERP do prevádzky, ktorá v čo najväčšej miere bude vyhovovať rozličným požiadavkám na funkčnosť, kvalitu, funkcie a pod.

Ďalším krokom je vybrať si správnu servisnú organizáciu. Korektné služby servisnej organizácie vynútené na základe znalosti svojich práv a povinností pri prevádzke ERP sú nevyhnutné na bezproblémové užívanie ERP voči správcovi dane, svojím zamestnancom, ale čo je najdôležitejšie voči svojím klientom.

V dnešnej dobe prichádza k legislatívnym zmenám vo všetkých oblastiach podnikania takou rýchlosťou, že jednotlivec nemá možnosť im sám čeliť. Ak by mal všetko sledovať, študovať a spracovávať nezostal by čas na to najdôležitejšie a to samotnú obchodnú činnosť, jej zveľaďovanie a rozvíjanie za účelom dosahovania zisku.

Z tohto dôvodu je dobré nájsť spoľahlivého partnera, ktorý časť tejto ťarchy prevezme na svoje plecia resp. v čo najväčšej miere pomôže zorientovať sa v uvedenej problematike.

Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou je stanovená v § 3 zákone č. 289/2008 Z.z.. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. V úvodných ustanoveniach tohto zákona sú vymedzené základné pojmy, požiadavky na ERP (ak kupujete ERP tak len certifikovanú a od prevereného predajcu). Požiadavky na servisnú organizáciu a povinnosti servisnej organizácie nájdete v závere tohto dokumentu.

Uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky je byrokratický proces , ktorý je spojený s viacerými zákonnými povinnosťami. Upravuje ho § 7 zákona č. 289/2008 Z.z.. Je naviazané na predloženie vyplnenej knihy ERP na miestne príslušný daňový úrad. Po jej potvrdení a pridelení DKP servisná organizácia nahrá zákonom požadované údaje do fiškálnej pamäte, opatrí ERP plombou a všetky tieto údaje zaznamená do knihy ERP.

Uvedenie ERP do funkčnosti je teda z veľkej miery závislé na servisnej organizácii a taktiež nahráva všetky požadované údaje do systému. Bohužiaľ z veľkej miery nenesie za túto činnosť zodpovednosť. Zákon stanovuje povinnosť podnikateľovi. Podnikateľ je povinný...

Ak správca dane zistí prípadný nedostatok, je zaň zodpovedný podnikateľ! a nie servisná organizácia, ktorá tieto údaje nahrávala. Práve takáto dikcia zákona spolu so skutočnosťou, že iba malá skupina podnikateľov má vymedzené práva a povinnosti so servisnou organizáciou spísané zmluvou, kde si jednoznačne stanovia sankcie a zodpovednosť za nekvalitné poskytovanie služieb.

Pokladničný doklad má obsahovať náležitosti podľa § 8 zákona č. 289/2008 Z.z. Okrem jednoznačne stanovených a vymenovaných podmienok v ods. 1) je nutné upriamiť pozornosť na povinnosť označenia tovaru alebo označenie služby tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby (nie nealko, ale Fanta 0,5 l nie ciagerety, ale cig. Sparta a pod.).

Podobne ako pri pokladničnom doklade aj pri denných, prehľadových a intervalových uzávierkach sú stanovené obsahové náležitosti. Opäť zodpovednosť za korektne zobrazené údaje nesie podnikateľ, ale nahráva ich servisná organizácia. Dennú uzávierku je podnikateľ povinný vyhotovovať len za dni, v ktorých mal tržbu. Prehľadovú a intervalovú uzávierku musí podnikateľ vytlačiť na požiadanie správcu dane okamžite resp. v stanovenej lehote.

Podnikateľ má ďalej povinnosti pri ochrane údajov a uchovávaní údajov z ERP. Je povinný zabrániť ich strate, zničeniu, poškodeniu, zneužitiu, neoprávnenému zásahu do nich a neoprávnením prístupom k nim. Všetku túto ochranu je podnikateľ povinný dodržiavať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Zároveň je podnikateľ povinný na požiadanie správcu dane všetky údaje (aj kontrolné záznamy = obsah fiškálnej pamäte) predložiť v lehote správcovi dane.

Zákon č. 289/2008 Z.z. vo svojom § 10 dopodrobna upravuje aj situáciu prerušenia prevádzky ERP (poruchy). Podnikateľ v takejto situácii síce môže pokračovať v predaji, ale musí dodržať zákonné podmienky, ako vydávanie paragónov (pozor pri vyhotovení je nutnosť dodržať všetky náležitosti ako pri pokladničnom doklade) ich dodatočné zaevidovanie v opravenej ERP, alebo okamžité zapísanie o poruche do knihy ERP, neodkladné kontaktovanie servisnej organizácie, uchovávanie vydaných paragónov a dodatočne vydaných pokladničných dokladov a iné.

V § 11 sú ďalej upravené podmienky pri výmene fiškálnej pamäte. Jednou z najdôležitejších je povinnosť podnikateľa prevziať starú fiškálnu pamäť a uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Kniha ERP upravená v § 13 zákona č. 289/2008 Z.z. je veľmi častým kameňom úrazu pri vykonávaných kontrolách. Jej správne vedenie a včasné zapisovanie údajov môže často krát zachrániť podnikateľa od vysokých sankcií hroziacich za porušenia zákona č. 289/2008 Z.z.. a archivuje sa desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam. Pozor kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy.

Povinnosti pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice a ukončenie prevádzky sú upravené v § 14 a 15 zákona č. 289/2008 Z.z. Ukončenie prevádzky je nutné oznámiť do troch pracovných dní daňovému úradu a k tomuto úkonu je potrebné predložiť knihu ERP, do ktorej sa táto skutočnosť zaznamená. Táto udalosť však nemá žiaden vplyv na povinnosť uchovávania údajov po lehotu stanovenú zákonom.

Aby sa zabránilo nedovolenej manipulácii s údajmi vo fiškálnej pamäti opatruje sa ERP plombou. Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Pre podnikateľa je dôležité najmä to, že má zabezpečiť okamžité zaznamenanie v knihe ERP poškodenia resp. porušenia tejto plomby a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť servisnej organizácii.

Pár slov k servisnej organizácii. Servisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je na základe oprávnenia na podnikanie oprávnená vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc. Má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc a je zapísaná v registri servisných organizácií (ďalej len „register“) vedenom daňovým úradom.

Servisná organizácia je povinná okrem iného zabezpečiť vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania elektronickej registračnej pokladnice do opravy a bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby a túto skutočnosť s uvedením dátumu zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

K záveru dodám, že tento krátky manuál nezahŕňa všetky povinnosti, ktoré má podnikateľ pri prevádzke ERP. V tak malom rozsahu nebolo možné uviesť všetky povinnosti uviesť vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 Z.z.. Cieľom bolo upriamiť pozornosť podnikateľov na túto problematiku a dať im tak možnosť predchádzať plateniu vysokých pokút za porušenia zákona 289/2008 Z.z.

A VÝSTRAHA NA ZÁVER: Pokuty § 16b

 

(1) Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa:

a) § 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 330 eur do 3 300 eur
b) § 16a písm. g) až i), k) až n), p) až r) a u) až x) od 100 eur do 3 300 eur
c) § 16a písm. o) od 50 eur do 330 eur
d) § 16a písm. am) a ap) 2 000 eur
e) § 16a písm. ao) od 10 000 eur do 40 000 eur

 

(2) Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa:

a) § 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 660 eur do 6 600 eur
b) § 16a písm. g) až i), k) až n), p) až r) a u) až x) od 200 eur do 6 600 eur
c) § 16a písm. o) od 100 eur do 660 eur

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa ukladajú na mieste rozhodnutím. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty na mieste možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Pokuta je splatná do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty na mieste a možno ju zaplatiť aj v hotovosti.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode